Mostrando entradas con la etiqueta DERECHOS MUJER. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta DERECHOS MUJER. Mostrar todas las entradas

martes, 31 de marzo de 2020

Campaña contra la violencia de género

"Mascarilla 19" es una campaña , del  Instituto de Igualdad de Canarias, que permite, a las mujeres que sufren maltrato, acudir a las farmacias a denunciar su situación. 

"Mascarilla 19"  ("Mask 19")  is a campaign by the Canary Islands Equality Institute, which allows women who suffer abuse to go to pharmacies to report their situation.

"Mascarilla 19" ("Maske 19") ist eine Kampagne des Canary Islands Equality Institute, mit der missbrauchte Frauen in Apotheken ihre Situation melden können.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") est une campagne du Canary Islands Equality Institute, qui permet aux femmes victimes d'abus de se rendre dans les pharmacies pour signaler leur situation.

قناع 19 هو حملة قام بها معهد المساواة في جزر الكناري ، والتي تسمح للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة بالذهاب إلى الصيدليات للإبلاغ عن وضعهن.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") è una campagna dell'Istituto per l'uguaglianza delle Isole Canarie, che consente alle donne che subiscono abusi di recarsi in farmacia per denunciare la propria situazione.

Is feachtas de chuid Institiúid Comhionannais na nOileán Canárach é “Mascarilla 19” (“Measca 19”), a ligeann do mhná a fhulaingíonn mí-úsáid dul chuig cógaslanna a staid a thuairisciú.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") è una campagna dell'Istituto per l'uguaglianza delle Isole Canarie, che consente alle donne che subiscono abusi di recarsi in farmacia per denunciare la propria situazione.

"Mascarilla 19" ("Máscara 19") é uma campanha do Instituto de Igualdade das Ilhas Canárias, que permite que as mulheres que sofrem abuso vão às farmácias para relatar sua situação.


Mascarilla 19: las farmacias en primera línea contra la violencia de género

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

lunes, 9 de marzo de 2020

¿Y las mujeres saudíes?


Y si le sumamos una situación opresiva a las políticas que no ayudan en nada, las mujeres saudíes viven una vida sin opciones de denunciar. ¿Ustedes que harían?

And if we add an oppressive situation to policies that do not help at all, Saudi women live a life without options to denounce. What would you do?

Und wenn wir einer Politik, die überhaupt nicht hilft, eine bedrückende Situation hinzufügen, leben saudische Frauen ein Leben ohne Denunzierungsmöglichkeiten. Was würden Sie tun?

Et si nous ajoutons une situation oppressante à des politiques qui n'aident pas du tout, les femmes saoudiennes vivent une vie sans options à dénoncer. Qu'est-ce que tu ferais?

وإذا أضفنا موقفًا قمعيًا إلى سياسات لا تساعد على الإطلاق ، فإن المرأة السعودية تعيش حياة بدون خيارات للتنديد. ماذا كنت ستفعل؟

Agus má chuireann muid staid leatromach ar pholasaithe nach gcabhraíonn ar chor ar bith, maireann mná Araib saol gan roghanna a shéanadh. Cad a dhéanfá?

És ha egy elnyomó helyzetet adunk hozzá az olyan politikákhoz, amelyek egyáltalán nem segítenek, akkor a szaúdi nők életet élnek anélkül, hogy felmondhatnák. Mit csinálnál?

Diez razones por las que las mujeres abandonan Arabia Saudí

What happens when Saudi women report abuse? We asked a few who did

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

Y así tratan a las trabajadoras del hogar migrantes

No podemos olvidar a aquellas mujeres que, por su trabajo dentro de los hogares ajenos, llegan a sufrir violencia, vejaciones y explotación, pero no tienen más opciones porque, es posible que no tengan documentación. 

We cannot forget those women who, because of their work in the homes of others, suffer violence, abuse and exploitation, but they have no other options because, they may not have documentation.

Wir können jene Frauen nicht vergessen, die aufgrund ihrer Arbeit in den Häusern anderer unter Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung leiden, aber sie haben keine anderen Möglichkeiten, weil sie möglicherweise keine Dokumentation haben.

Nous ne pouvons pas oublier ces femmes qui, en raison de leur travail au domicile d'autrui, souffrent de violence, d'abus et d'exploitation, mais elles n'ont pas d'autre choix car elles n'ont peut-être pas de papiers.

لا يمكننا أن ننسى هؤلاء النساء اللائي يعانين من أعمال العنف والإساءة والاستغلال بسبب عملهن في منازل الآخرين ، لكن ليس لديهن خيارات أخرى لأنهن ربما لا يملكن وثائق.

Non possiamo dimenticare quelle donne che, a causa del loro lavoro nelle case degli altri, subiscono violenza, abusi e sfruttamento, ma non hanno altre opzioni perché potrebbero non avere documentazione.

Não podemos esquecer aquelas mulheres que, por causa de seu trabalho nas casas de outras pessoas, sofrem violência, abuso e exploração, mas não têm outras opções porque, podem não ter documentação.

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

Situación de las mujeres migrantes


¿Se han preguntado a qué se enfrentan las mujeres migrantes? Este vídeo ayuda a situarnos ante el fenómeno migratorio que afecta a las mujeres africanas, que ya arriban a nuestras costas. Recuerden que la migración africana, hasta no hace mucho, era eminentemente masculina.

Have you wondered what migrant women face? This video helps us to face the migratory phenomenon that affects African women, who already arrive at our shores. Remember that African migration, until recently, was eminently male.

Haben Sie sich gefragt, was Migrantinnen erwartet? Dieses Video hilft uns, dem Migrationsphänomen zu begegnen, das afrikanische Frauen betrifft, die bereits an unseren Ufern ankommen. Denken Sie daran, dass die afrikanische Migration bis vor kurzem überaus männlich war.

Vous êtes-vous demandé à quoi doivent faire face les femmes migrantes? Cette vidéo nous aide à faire face au phénomène migratoire qui affecte les femmes africaines, qui arrivent déjà sur nos côtes. N'oubliez pas que la migration africaine, jusqu'à récemment, était éminemment masculine.

هل تساءلت ماذا تواجه النساء المهاجرات؟ يساعدنا هذا الفيديو في مواجهة ظاهرة الهجرة التي تؤثر على النساء الأفريقيات ، اللائي يصلن بالفعل إلى شواطئنا. تذكر أن الهجرة الأفريقية ، حتى وقت قريب ، كانت ذكرا.

Ti sei mai chiesto cosa affrontano le donne migranti? Questo video ci aiuta ad affrontare il fenomeno migratorio che colpisce le donne africane, che già arrivano alle nostre coste. Ricorda che la migrazione africana, fino a poco tempo fa, era eminentemente maschio.

Ar smaoinigh tú ar céard a bhíonn ar mhná imirceacha? Cuidíonn an físeán seo linn aghaidh a thabhairt ar an bhfeiniméan imirceach a théann i bhfeidhm ar mhná na hAfraice, a thagann ar ár gcladach cheana féin. Cuimhnigh go raibh imirce na hAfraice, go dtí le gairid, go fírinneach fireann.

Heb je je afgevraagd waar migrantenvrouwen voor staan? Deze video helpt ons het migratieverschijnsel onder ogen te zien dat Afrikaanse vrouwen treft, die al aan onze kust komen. Vergeet niet dat Afrikaanse migratie tot voor kort bij uitstek mannelijk was.

Czy zastanawiałeś się, co napotykają migrujące kobiety? Ten film pomaga nam stawić czoła zjawisku migracji, które dotyka afrykańskie kobiety, które już przybywają na nasze brzegi. Pamiętajcie, że migracja z Afryki do niedawna była wybitnie męska.


#DDHHFronteraSur - YouTube

AP Archive - YouTube

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

domingo, 8 de marzo de 2020

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Creen que se ha avanzado en el logro de derechos o se ha retrocedido?

We celebrate March 8, International Women's Day. Do you think there has been progress in achieving rights or has regressed?

Wir feiern den 8. März, den Internationalen Frauentag. Denken Sie, dass Fortschritte bei der Erreichung von Rechten erzielt wurden oder zurückgegangen sind?

Nous célébrons le 8 mars, Journée internationale de la femme. Pensez-vous que des progrès ont été accomplis dans la réalisation des droits ou ont régressé?

نحتفل 8 مارس ، اليوم العالمي للمرأة. هل تعتقد أنه تم إحراز تقدم في تحقيق الحقوق أم تراجعت؟

Celebriamo l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Pensi che ci siano stati progressi nel raggiungimento dei diritti o sia regredito?

Vi fejrer 8. marts, International kvindedag. Tror du, at der er sket fremskridt med at opnå rettigheder eller er regresseret?

אנו חוגגים את 8 במרץ, יום האישה הבינלאומי. האם אתה חושב שהייתה התקדמות בהשגת זכויות או נסוגה?


La dolorosa historia detrás del Día Internacional de la mujer - National Geographic en Español

About International Women's Day


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

sábado, 7 de marzo de 2020

Por un hijab

Cuando tienes que huir de tu país porque no quieres ponerte un hijab, pero los hombres pueden competir sin problemas.

When you have to flee from your country because you do not want to put a hijab, but men can compete without problems

Wenn Sie aus Ihrem Land fliehen müssen, weil Sie keinen Hijab setzen wollen, aber Männer ohne Probleme konkurrieren können.

Lorsque vous devez fuir votre pays car vous ne voulez pas mettre de hijab, mais les hommes peuvent concourir sans problème.

عندما تضطر إلى الفرار من بلدك لأنك لا ترغب في ارتداء الحجاب ، ولكن يمكن للرجال التنافس دون مشاكل.

Quando devi fuggire dal tuo paese perché non vuoi mettere un hijab, ma gli uomini possono competere senza problemi.

وقتی مجبورید از کشور خود فرار کنید زیرا نمی خواهید حجاب بگذارید ، اما آقایان می توانند بدون مشکل رقابت کنند.

کله چې تاسو باید له خپل هیواد څخه وتښتي ځکه چې تاسو نه غواړئ حجاب پرېږدئ ، مګر نارینه کولی شي پرته له ستونزو مقابله وکړي.

Ha el kell menekülnie az országából, mert nem akarja hidzsábot tenni, de a férfiak problémák nélkül versenyezhetnek.

Kimia Alizadeh: La única medallista olímpica de Irán huye del país | Deportes | EL PAÍS

Iranian athlete dreams of competing at the Olympics - under a different flag - InfoMigrants

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

sábado, 29 de febrero de 2020

¿Se respetarán los derechos?

Se ha firmado el Tratado de Paz entre EEUU y Afganistán. Pero ¿se ha contado con el pueblo? ¿Perderán las mujeres sus derechos?

The Peace Deal between the US and Afghanistan has been signed. But has the people been counted? Will women lose their rights?

Das Friedensabkommen zwischen den USA und Afghanistan wurde unterzeichnet. Aber wurden die Leute gezählt? Werden Frauen ihre Rechte verlieren?

L'accord de paix entre les États-Unis et l'Afghanistan a été signé. Mais les gens ont-ils été comptés? Les femmes perdront-elles leurs droits?

تم توقيع اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وأفغانستان. لكن هل تم حساب الناس؟ هل ستفقد النساء حقوقهن؟

د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. مګر ایا خلک حساب شوي دي؟ ایا ښځې به خپل حقونه له لاسه ورکړي؟

امریکہ اور افغانستان کے مابین امن ڈیل پر دستخط ہوچکے ہیں۔ لیکن کیا لوگوں کی گنتی کی گئی ہے؟ کیا خواتین اپنے حقوق سے محروم ہوجائیں گی؟

È stato firmato l'accordo di pace tra Stati Uniti e Afghanistan. Ma le persone sono state contate? Le donne perderanno i loro diritti?


Peace Deal mellan USA och Afghanistan har undertecknats. Men har folket räknats? Kommer kvinnor att förlora sina rättigheter?


Las afganas temen una paz que las devuelva al ‘burka’ | Internacional | EL PAÍS

US and Taliban sign deal to withdraw American troops from Afghanistan | World news | The Guardian

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

viernes, 21 de febrero de 2020

Mujeres empoderadas

Aquí tienen mi colaboración mensual en El Alpende , presentado por Leny González . Compartí espacio con Patricia González, coordinadora de Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación , así como la suerte de escuchar la aportación desde Perú de  María Luisa Ceròn, de  OWSD

Este mes hablamos de las mujeres científicas que sufrieron discriminación, bien por etnia, religión, origenn, pero especialmente por ser mujeres. Mi homenaje a Marie curie, Maleva Maric,  Katherine Johnson, Dorothy Vaughan , Mary Jackson y Hedy Lamarr.

Here is my monthly collaboration at El Alpende, presented by Leny González. I shared a space with Patricia González, coordinator of the Women, Solidarity and Cooperation Association, as well as the luck of hearing the contribution from Peru of María Luisa Ceròn, of OWSD

This month we talk about women scientists who suffered discrimination, either because of ethnicity, religion, origin, but especially because they are women. My tribute to Marie Curie, Maleva Maric, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson and Hedy Lamarr.

Hier ist meine monatliche Zusammenarbeit bei El Alpende, präsentiert von Leny González. Ich teilte einen Raum mit Patricia González, Koordinatorin der Vereinigung für Frauen, Solidarität und Zusammenarbeit, sowie das Glück, den Beitrag von María Luisa Ceròn von OWSD aus Peru zu hören

Diesen Monat sprechen wir über Wissenschaftlerinnen, die diskriminiert wurden, entweder aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Herkunft, vor allem aber, weil sie Frauen sind. Meine Hommage an Marie Curie, Maleva Maric, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson und Hedy Lamarr.

Voici ma collaboration mensuelle à El Alpende, présentée par Leny González. J'ai partagé un espace avec Patricia González, coordinatrice de l'Association Femmes, Solidarité et Coopération, ainsi que la chance d'entendre la contribution du Pérou de María Luisa Ceròn, OWSD

Ce mois-ci, nous parlons de femmes scientifiques qui ont été victimes de discrimination, soit en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur origine, mais surtout parce qu'elles sont des femmes. Mon hommage à Marie Curie, Maleva Maric, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson et Hedy Lamarr.

إليكم تعاوني الشهري في El Alpende ، الذي قدمته Leny González. شاركت مساحة مع Patricia González ، منسقة جمعية النساء والتضامن والتعاون ، وكذلك حظّ الاستماع لسماع مساهمة بيرو ماريا ماريا لويسا ، من OWSD

نتحدث هذا الشهر عن نساء عالمات تعرضن للتمييز ، إما بسبب العرق أو الدين أو الأصل ، ولكن خصوصًا لأنهن نساء. تحياتي إلى ماري كوري وماليفا ماريك وكاثرين جونسون ودوروثي فوجان وماري جاكسون وهيدي لامار.

Is é seo an rud is fearr le Dia agus le El Alpende, presentado por Leny González. Compartí espacio con Patricia González, comhordaitheoir na Comhdhála, Soláthar an Chomhlachta, mar atá tú ag obair i bPáras de María Luisa Ceròn, de OWSD

Is é atá i gceist leis seo ná go mbriseann tú an t-eolas faoi na hidirdhealú, an t-idirdhealú, an t-eolas, an réamheolaire, an t-eolas, an t-eolas, agus na seirbhísí. Mi homenaje a Marie curie, Maleva Maric, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Hedy Lamarr.

Ecco la mia collaborazione mensile a El Alpende, presentata da Leny González. Ho condiviso uno spazio con Patricia González, coordinatrice dell'Associazione Donne, Solidarietà e Cooperazione, nonché la fortuna di ascoltare il contributo del Perù di María Luisa Ceròn, di OWSD

Questo mese parliamo di donne scienziate che hanno subito discriminazioni, sia per etnia, religione, origine, ma soprattutto perché sono donne. Il mio omaggio a Marie Curie, Maleva Maric, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson e Hedy Lamarr.

Mujeres Solidaridad y Cooperación

Welcome to OWSD | OWSD

El Alpende 21/02/2020 Multimedia – RTVC.es – RadioTelevisiónCanaria


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

¡Denuncia la violencia de género!


Si ya cuesta denunciar en los países occidentales, imagínense lo que ésto supone a las mujeres árabes. No voy a juzgar a esa sociedad, porque si miramos la nuestra, también hay un acusado patriarcado. Pero hay una gran diferencia: las mujeres saudíes necesitan del permiso del guardián que las tutelan para denunciar

If it is hard to report in Western countries, imagine what this means to Arab women. I will not judge that society, because if we look at ours, there is also a patriarchy defendant. But there is a big difference: Saudi women need the guardian's permission to guard them to denounce

Wenn es in westlichen Ländern schwierig ist, darüber zu berichten, stellen Sie sich vor, was dies für arabische Frauen bedeutet. Ich werde diese Gesellschaft nicht beurteilen, denn wenn wir uns unsere ansehen, gibt es auch einen Angeklagten des Patriarchats. Aber es gibt einen großen Unterschied: Saudische Frauen brauchen die Erlaubnis des Vormunds, um sie zu denunzieren

S'il est difficile de signaler dans les pays occidentaux, imaginez ce que cela signifie pour les femmes arabes. Je ne jugerai pas cette société, car si nous regardons la nôtre, il y a aussi un défendeur du patriarcat. Mais il y a une grande différence: les femmes saoudiennes ont besoin de la permission du tuteur pour les garder pour dénoncer

إذا كان من الصعب الإبلاغ في الدول الغربية ، تخيل ما يعنيه هذا للمرأة العربية. لن أحكم على هذا المجتمع ، لأنه إذا نظرنا إلى مجتمعنا ، فهناك أيضًا مدعى على السلطة الأبوية. ولكن هناك فرق كبير: تحتاج النساء السعوديات إلى إذن ولي الأمر لحمايتهن من التنديد

Má tá sé deacair tuairisciú i dtíortha an Iarthair, smaoinigh ar cad a chiallaíonn sé seo do mhná Arabacha. Ní bhreithneoidh mé an tsochaí sin, mar má fhéachaimid ar ár linne, tá cosantóir patriarchy ann freisin. Ach tá difríocht mhór ann: Tá cead an chaomhnóra de dhíth ar mhná Araib chun iad a shéanadh

Se è difficile riferire nei paesi occidentali, immagina cosa significa questo per le donne arabe. Non giudicherò quella società, perché se guardiamo alla nostra c'è anche un imputato patriarcato. Ma c'è una grande differenza: le donne saudite hanno bisogno del permesso del tutore per proteggerle per denunciare


#MosqueMeToo, la versión musulmana del #MeToo para denunciar los abusos | Internacional | Cadena SER

La igualdad de género en Arabia Saudí: un largo camino por recorrer - Observatorioviolencia.org

What happens when Saudi women report abuse? We asked a few who did
https://stepfeed.com/what-happens-when-saudi-women-report-abuse-we-asked-a-few-who-did-8869

Absher, la polémica app de Arabia Saudita para controlar a las mujeres que está siendo investigada por Apple - BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47239575

What to Know About Saudi Arabia's 'Woman-Tracking' App | Time
https://time.com/5532221/absher-saudi-arabia-what-to-know/

PlayGround - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCGEnJMppT6llV9RrLKyeEng

Human Rights Watch - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCoS-mm5bC5eY07AaKntKzgw

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

martes, 31 de diciembre de 2019

Impresionantes relatos desde Bangladesh


El problema es que la experiencia como persona migrante puede convertirse en una autentica pesadilla, como es el caso de las mujeres bangladesíes que trabajan en arabia Saudí, donde son poco menos que esclavas. De hecho, otros países asiáticos ya habían dejado de enviar a sus compatriotas por las denuncias de abusos. Así que espero que no se siga pensando que migrar es un camino de rosas.

The problem is that the experience as a migrant can become a real nightmare, as is the case of Bangladeshi women working in Saudi Arabia, where they are little less than slaves. In fact, other Asian countries had already stopped sending their countrymen for allegations of abuse. So I hope you don't keep thinking that migrating is a path of roses.

Das Problem ist, dass die Erfahrung als Migrantin zu einem echten Albtraum werden kann, wie es bei Bangladescherinnen der Fall ist, die in Saudi-Arabien arbeiten, wo sie etwas weniger als Sklavinnen sind. Tatsächlich hatten andere asiatische Länder bereits aufgehört, ihre Landsleute wegen Missbrauchs zu entsenden. Ich hoffe, Sie denken nicht immer daran, dass Migration ein Weg der Rosen ist.

Le problème est que l'expérience en tant que migrante peut devenir un véritable cauchemar, comme c'est le cas des femmes bangladaises travaillant en Arabie saoudite, où elles sont un peu moins que des esclaves. En fait, d'autres pays asiatiques ont déjà cessé d'envoyer leurs compatriotes pour des allégations d'abus. J'espère donc que vous ne pensez pas que la migration est un chemin de roses.

المشكلة هي أن التجربة كمهاجرة يمكن أن تصبح كابوسًا حقيقيًا ، كما هو الحال بالنسبة للنساء البنغلاديشيات العاملات في المملكة العربية السعودية ، حيث يقل عددهن عن العبيد. في الواقع ، لقد توقفت بلدان آسيوية أخرى بالفعل عن إرسال مواطنيها لادعاءات سوء المعاملة. لذلك آمل ألا تستمر في التفكير في أن الهجرة هي طريق الورود.

সমস্যাটি হ'ল অভিবাসী হিসাবে অভিজ্ঞতাটি একটি বাস্তব দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে, যেমনটি সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি নারীদের ক্ষেত্রে, যেখানে তারা দাসদের চেয়ে কিছুটা কম। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য এশীয় দেশগুলি ইতিমধ্যে অপব্যবহারের অভিযোগে তাদের দেশবাসীকে প্রেরণ বন্ধ করেছিল। সুতরাং আমি আশা করি আপনি এই ভেবে চলবেন না যে মাইগ্রেট করা গোলাপের পথ of

Il problema è che l'esperienza come migrante può diventare un vero incubo, come nel caso delle donne del Bangladesh che lavorano in Arabia Saudita, dove sono poco meno che schiave. In effetti, altri paesi asiatici avevano già smesso di inviare i loro connazionali per accuse di abuso. Quindi spero che tu non continui a pensare che la migrazione sia un percorso di rose.

Het probleem is dat de ervaring als migrant een echte nachtmerrie kan worden, zoals het geval is voor Bengaalse vrouwen die in Saoedi-Arabië werken, waar ze iets minder zijn dan slaven. Andere Aziatische landen waren zelfs al gestopt met het sturen van hun landgenoten voor beschuldigingen van misbruik. Dus ik hoop dat je niet blijft denken dat migreren een pad van rozen is.

Trabajadoras domésticas migrantes bangladesíes vuelven de Arabia Saudita con impresionantes relatos de maltrato · Global Voices en Español

Bangladeshi women recount stories of abuse in Saudi Arabia | Bangladesh News | Al Jazeera

Bangladesh is trying to limit number of domestic workers in Saudi Arabia

Bangladesh: Improve Protections for Migrant Domestic Workers | Human Rights Watch

বাংলাদেশঃ অভিবাসী গৃহকর্মীদের সুরক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ | Human Rights Watch
https://www.hrw.org/bn/news/2016/12/08/297441

Patricia López Muñoz 
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural

jueves, 26 de diciembre de 2019

Empoderarse es vital
Hay quienes niegan la posibilidad de conocer otras realidades, porque piensan que es un adoctrinamiento. Para mí, no hay mayor peligro que vivir si conocer lo que acontece a nuestro alrededor y en el resto del mundo

There are those who deny the possibility of knowing other realities, because they think it is an indoctrination. For me, there is no greater danger than living if knowing what happens around us and in the rest of the world

Es gibt diejenigen, die die Möglichkeit leugnen, andere Realitäten zu kennen, weil sie denken, dass es eine Indoktrinierung ist. Für mich gibt es keine größere Gefahr als zu leben, wenn ich weiß, was um uns herum und im Rest der Welt passiert

Il y a ceux qui nient la possibilité de connaître d'autres réalités, car ils pensent que c'est un endoctrinement. Pour moi, il n'y a pas de plus grand danger que de vivre si l'on sait ce qui se passe autour de nous et dans le reste du monde

هناك من ينكر إمكانية معرفة الحقائق الأخرى ، لأنهم يعتقدون أنها تلقين. بالنسبة لي ، لا يوجد خطر أكبر من العيش إذا كنت تعرف ما يحدث من حولنا وفي بقية العالم

Tá daoine ann a dhiúltaíonn an fhéidearthacht a bhaineann le réaltachtaí eile a bheith ar eolas acu, toisc go gceapann siad go bhfuil sé díchill. Maidir liom féin, níl aon chontúirt níos mó ná a bheith ina gcónaí má tá a fhios agat cad a tharlaíonn timpeall orainn agus sa chuid eile den domhan

Ci sono quelli che negano la possibilità di conoscere altre realtà, perché pensano che sia un'indottrinamento. Per me, non c'è pericolo maggiore che vivere se si sa cosa succede intorno a noi e nel resto del mondo


“Solo la educación nos da esperanza y futuro” - BBVA Aprendemos juntos : BBVA Aprendemos juntos

Patricia López Muñoz 
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural 

lunes, 25 de noviembre de 2019

¡Qué nada justifique la violencia!


Nada puede justificar la violencia de género. Aquella que afecta a una mujer por el simple hecho de serlo.  Para más info, busca las estadísticas de tu país, por qué se produce, intormate en centros de atención y asiste a charlas. Y SIEMPRE, DENUNCIA 

Nothing can justify gender violence. The one that affects a woman by the simple fact of being it. For more info, look for the statistics of your country, why it is produced, enter the attention centers and attend talks. AND ALWAYS, REPORT IT

Nichts kann geschlechtsspezifische Gewalt rechtfertigen. Derjenige, der eine Frau durch die einfache Tatsache betrifft, es zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie in den Statistiken Ihres Landes, in denen der Grund für die Erstellung angegeben ist. Besuchen Sie die Aufmerksamkeitszentren und nehmen Sie an Gesprächen teil. UND MELDEN SIE ES IMMER

لا شيء يمكن أن يبرر العنف بين الجنسين. الذي يؤثر على المرأة من خلال حقيقة بسيطة من كونها. لمزيد من المعلومات ، ابحث عن إحصائيات بلدك ، ولماذا تم إنتاجه ، وادخل في مراكز الاهتمام وحضور المحادثات. ودائما ، الإبلاغ عن ذلك

Ní féidir le rud ar bith údar a thabhairt le foréigean inscne. An ceann a théann i bhfeidhm ar bhean tríd an bhfírinne simplí a bheith ann. Le haghaidh tuilleadh eolais, breathnaigh ar staitisticí do thíre, cén fáth a dtáirgtear é, iontráil isteach sna hionaid aire agus freastal ar chainteanna. AGUS TUAIRISC A DHÉANAMH AMACH

Niente può giustificare la violenza di genere. Quello che colpisce una donna per il semplice fatto di esserlo. Per maggiori informazioni, cerca le statistiche del tuo paese, perché sono prodotte, entra nei centri di attenzione e partecipa ai colloqui. E SEMPRE, RAPPORTA

Mikään ei voi oikeuttaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Yksi, joka vaikuttaa naiseen yksinkertaisella tosiasialla, että se on se. Katso lisätietoja etsimällä maasi tilastotietoja, miksi sitä tuotetaan, käy keskustelupisteissä ja osallistu keskusteluihin. JA AINA RAPORTTI SEN


Felo Monzón Grau-Bassas

Integracion Social - YouTube


Patricia López Muñoz 
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural 

viernes, 8 de noviembre de 2019

Rompiendo roles de género
Este interesante  proyecto, implementado en Berlín, llamado "Héroes" trabaja para derribar los prejuicios, los estereotipos y las estructuras patriarcales que a menudo son la causa de la opresión y la violencia contra las mujeres, usando el honor como excusa

This interesting project, implemented in Berlin, called "Heroes" works to break down prejudices, stereotypes and patriarchal structures that are often the cause of oppression and violence against women, using honor as an excuse

Dieses interessante, in Berlin umgesetzte Projekt mit dem Titel "Heroes" versucht, Vorurteile, Stereotype und patriarchalische Strukturen abzubauen, die häufig die Ursache für Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen sind, wobei Ehre als Ausrede dient

Ce projet intéressant, mis en œuvre à Berlin et intitulé "Heroes", vise à éliminer les préjugés, les stéréotypes et les structures patriarcales qui sont souvent à l'origine de l'oppression et de la violence à l'égard des femmes, en se servant de l'honneur comme excuse.

هذا المشروع المثير للاهتمام ، الذي تم تنفيذه في برلين ، ويسمى "الأبطال" يعمل على تحطيم الأفكار المسبقة والصور النمطية والهياكل الأبوية التي غالباً ما تكون سببًا للقمع والعنف ضد المرأة ، باستخدام الشرف كذريعة

Oibríonn an tionscadal spéisiúil seo, a cuireadh i bhfeidhm i mBeirlín, ar a dtugtar "Heroes" chun claontachtaí, steiréitíopaí agus struchtúir patriarchala a bhriseadh síos is minic a bhíonn mar chúis le cos ar bolg agus foréigean in aghaidh na mban, ag baint úsáide as onóir mar leithscéal

Questo interessante progetto, attuato a Berlino, chiamato "Heroes" lavora per abbattere pregiudizi, stereotipi e strutture patriarcali che spesso sono causa di oppressione e violenza contro le donne, usando l'onore come scusa

'Heroes' in Berlin try to break down prejudices through dialogue - InfoMigrants

Patricia López Muñoz 
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural 

lunes, 4 de noviembre de 2019

No al lenguaje sexista

Hoy en clase, estamos hablando de lenguaje sexista y de cómo sirve para valorar positivamente a los hombres y denigrar y cosificar a las mujeres ¿ Estás  de acuerdo?

Today in class, we are talking about sexist language and how it serves to positively value men and denigrate and reify women Do you agree?

Heute im Unterricht sprechen wir über sexistische Sprache und wie sie dazu dient, Männer positiv zu bewerten und Frauen zu verunglimpfen und zu reifizieren. Stimmen Sie zu?

Aujourd'hui, en classe, nous parlons de langage sexiste et de la manière dont il sert à valoriser positivement les hommes, à dénigrer et à réifier les femmes. Etes-vous d'accord?

Hoje em sala de aula, estamos falando sobre linguagem sexista e como ela serve para valorizar positivamente os homens, denegrir e reificar as mulheres. Você concorda?

Patricia López Muñoz 
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural 

domingo, 13 de octubre de 2019

Derechos y libertades para disfrutar de la vida

Me acabo de enterar de este caso. Dos hermanas saudíes logran huir de su país, buscando protección en Georgia, donde tampoco están seguras porque su familia las persiguen. De nada sirve dar derechos y libertades si parte de la población no puede disfrutarlas. 

I just found out about this case. Two Saudi sisters manage to flee their country, seeking protection in Georgia, where they are not safe because their family is persecuting them. It is no use giving rights and freedoms if part of the population cannot enjoy them.

Ich habe gerade von diesem Fall erfahren. Zwei saudische Schwestern fliehen aus ihrem Land und suchen Schutz in Georgien, wo sie nicht sicher sind, weil ihre Familie sie verfolgt. Es nützt nichts, Rechte und Freiheiten zu gewähren, wenn ein Teil der Bevölkerung sie nicht genießen kann.

لقد اكتشفت للتو هذه القضية. تمكنت شقيقتان سعوديتان من الفرار من بلدهما بحثًا عن الحماية في جورجيا ، حيث لم يكونا آمنين لأن أسرتهما تضطهدهما. لا فائدة من إعطاء الحقوق والحريات إذا كان جزء من السكان لا يمكنهم التمتع بها.

Fuair ​​mé amach faoin gcás seo. Éiríonn le beirt deirfiúracha Araib a dtír a theitheadh, ag iarraidh cosaint a fháil sa tSeoirsia, áit nach bhfuil siad sábháilte mar go bhfuil a dteaghlach ina gcúis orthu. Níl sé in úsáid cearta agus saoirsí a thabhairt mura féidir le cuid den daonra taitneamh a bhaint astu.

من فقط در مورد این مورد فهمیدم دو خواهر سعودی موفق به فرار از کشور خود می شوند و به دنبال محافظت در جورجیا هستند ، جایی که امنیت ندارند زیرا خانواده آنها آنها را تحت تعقیب قرار می دهند. در صورتی که بخشی از جمعیت نتوانند از آنها بهره مند شوند ، از حقوق و آزادی استفاده نمی شود.

Jag fick precis veta om det här fallet. Två saudiska systrar lyckas fly från sitt land och söker skydd i Georgien, där de inte är säkra eftersom deras familj förföljer dem. Det är inte nyttigt att ge rättigheter och friheter om en del av befolkningen inte kan njuta av dem.


Dos hermanas saudíes huyen a Georgia y piden refugio: "Si nos encuentran, nos matan" | Internacional

Saudi sisters trapped in Georgia after fleeing their country beg for help and say they are 'in danger' | The Independent

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores

sábado, 12 de octubre de 2019

domingo, 22 de septiembre de 2019

Estos delitos deben ser más castigados

Ayer vi su caso en la televisión. Espero que su historia ayude a tomar conciencia de los crímenes en Internet como  el sexting

Yesterday I watched her case on TV. I hope her story helps to aware against crimes on internet, e.g., sexting

Gestern habe ich ihren Fall im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, ihre Geschichte hilft bei der Aufdeckung von Verbrechen im Internet, z. B. Sexting

Hier, j'ai regardé son cas à la télévision. J'espère que son histoire aidera à prendre conscience des crimes sur Internet, par exemple, le sextage

بالأمس شاهدت قضيتها على شاشة التلفزيون. آمل أن تساعد قصتها في إدراك الجرائم على الإنترنت ، على سبيل المثال ، الرسائل النصية

Inné bhreathnaigh mé ar a cás ar an teilifís. Tá súil agam go gcabhraíonn a scéal le heolas a thabhairt i gcoinne coireanna ar an idirlíon, m.sh.

Igår såg jag hennes fall på TV. Jag hoppas att hennes historia hjälper till att bli medveten om brott på internet, till exempel sexting

Tegnap a tévében néztem az ügyét. Remélem, a története segít megismerni az interneten elkövetett bűncselekményeket, például a szexuális ügyeket


Rehtaeh Parsons - Wikipedia, la enciclopedia libre

Home | Rehtaeh Parsons Society
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores

sábado, 21 de septiembre de 2019

No a la trata de seres humanos

El próximo lunes, 23 de septiembre, se celebrará el Día Internacional Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

Next Monday, September 23, the International Day against Sexual Exploitation and Trafficking of Women, Girls and Children will be celebrated.

Am kommenden Montag, dem 23. September, wird der Internationale Tag gegen sexuelle Ausbeutung und den Handel mit Frauen, Mädchen und Kindern gefeiert.

Le lundi 23 septembre prochain sera célébrée la Journée internationale contre l'exploitation sexuelle et le trafic de femmes, de filles et d'enfants.

يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر ، سيتم الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والأطفال والاتجار بهم.

Lunedì prossimo, 23 settembre, verrà celebrata la Giornata internazionale contro lo sfruttamento e la tratta di donne, ragazze e bambini.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και της Εμπορίας Γυναικών, Κοριτσιών και Παιδιών.


Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas - Wikipedia, la enciclopedia libre

CNN - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCupvZG-5ko_eiXAupbDfxWw

Policía - YouTube

Mujeres y niños, principales víctimas del tráfico de personas en 2016, según la ONU - YouTube

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores

sábado, 31 de agosto de 2019

Libertad para Monireh, Yasaman y Mojgan

Increíble. 3 mujeres activistas iraníes decidieron atreverse a iniciar una campaña sobre la libertad de ir sin velo y acaban de sentenciarlas a 55 años de cárcel

Unbelievable. 3 Iranian activist women  decided to dare to start a campaign on the freedom to go without a veil and they have been just sentenced  to 55 years in jail

Unglaublich. 3 iranische Aktivistinnen haben sich getraut, eine Kampagne über die Freiheit, ohne Schleier zu leben, zu starten. Sie wurden gerade zu 55 Jahren Gefängnis verurteilt

Incroyable. 3 femmes activistes iraniennes ont décidé d'oser lancer une campagne sur la liberté de ne pas porter le voile et elles viennent d'être condamnées à 55 ans de prison

لا يصدق. قررت ثلاث نساء إيرانيات أن يجرؤن على بدء حملة على حرية الذهاب دون حجاب ، وقد حُكم عليهن بالسجن 55 عامًا فقط

Dochreidte. Shocraigh 3 ban gníomhaí Iaráin feachtas a thosú ar an tsaoirse chun dul gan veil agus cuireadh pianbhreith 55 bliain i bpríosún orthu.

Incredibile. 3 donne attiviste iraniane hanno deciso di osare iniziare una campagna sulla libertà di andare senza velo e sono state appena condannate a 55 anni di carcere

باور نکردنی. 3 زن فعال ایرانی تصمیم گرفتند به جرأت شروع کارزار آزادی برای رفتن بدون حجاب کنند و به تازگی به 55 سال زندان محکوم شده اند


Irán confirma 55 años de cárcel a tres mujeres por quitarse el velo

Iran: 55 years in prison for promoting unveiling | Amnesty International UK

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores