jueves, 19 de marzo de 2020

Sigue estudiando

No te sientas abrumado si no puedes ir a clase. Hay grandes recursos para no desconectar de los estudios.

Don't feel overwhelmed if you can't go to class. There are great resources not to disconnect from the studies.

Fühle dich nicht überfordert, wenn du nicht zum Unterricht gehen kannst. Es gibt großartige Ressourcen, um sich nicht von den Studien zu trennen.

Ne vous sentez pas dépassé si vous ne pouvez pas aller en classe. Il existe de grandes ressources pour ne pas se déconnecter des études.

لا تشعر بالإرهاق إذا لم تتمكن من الذهاب إلى الفصل. هناك موارد كبيرة لعدم الانفصال عن الدراسات.

Ná bíodh imní ort mura féidir leat dul chuig an rang. Tá acmhainní iontacha ann gan dícheangal ó na staidéir.

Đừng cảm thấy quá tải nếu bạn không thể đến lớp. Có những nguồn tài nguyên tuyệt vời để không ngắt kết nối với các nghiên cứu.

อย่ารู้สึกจมถ้าคุณไม่สามารถไปเรียน มีแหล่งข้อมูลที่ดีที่จะไม่ตัดการเชื่อมต่อจากการศึกษา


यदि आप कक्षा में नहीं जा सकते हैं तो अभिभूत न हों। पढ़ाई से दूर नहीं करने के लिए महान संसाधन हैं।

Vicens Vives te ayuda a continuar el curso - Blog Vicens Vives


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

No hay comentarios: