martes, 31 de marzo de 2020

Campaña contra la violencia de género

"Mascarilla 19" es una campaña , del  Instituto de Igualdad de Canarias, que permite, a las mujeres que sufren maltrato, acudir a las farmacias a denunciar su situación. 

"Mascarilla 19"  ("Mask 19")  is a campaign by the Canary Islands Equality Institute, which allows women who suffer abuse to go to pharmacies to report their situation.

"Mascarilla 19" ("Maske 19") ist eine Kampagne des Canary Islands Equality Institute, mit der missbrauchte Frauen in Apotheken ihre Situation melden können.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") est une campagne du Canary Islands Equality Institute, qui permet aux femmes victimes d'abus de se rendre dans les pharmacies pour signaler leur situation.

قناع 19 هو حملة قام بها معهد المساواة في جزر الكناري ، والتي تسمح للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة بالذهاب إلى الصيدليات للإبلاغ عن وضعهن.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") è una campagna dell'Istituto per l'uguaglianza delle Isole Canarie, che consente alle donne che subiscono abusi di recarsi in farmacia per denunciare la propria situazione.

Is feachtas de chuid Institiúid Comhionannais na nOileán Canárach é “Mascarilla 19” (“Measca 19”), a ligeann do mhná a fhulaingíonn mí-úsáid dul chuig cógaslanna a staid a thuairisciú.

"Mascarilla 19" ("Mask 19") è una campagna dell'Istituto per l'uguaglianza delle Isole Canarie, che consente alle donne che subiscono abusi di recarsi in farmacia per denunciare la propria situazione.

"Mascarilla 19" ("Máscara 19") é uma campanha do Instituto de Igualdade das Ilhas Canárias, que permite que as mulheres que sofrem abuso vão às farmácias para relatar sua situação.


Mascarilla 19: las farmacias en primera línea contra la violencia de género

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

viernes, 27 de marzo de 2020

Hay que seguir estudiando

Y para que el alumnado español no pierda ni un minuto de su formación académica, durante la cuarentena, RTVE, que es la televisión pública española y el Ministerio de Educación y FP (Formación Profesional), del Gobierno de España, han lanzado una plataforma en internet para poder seguir las clases. 

Cada día se imparten las asignaturas de las etapas escolares, ya que en España, la educación es obligatoria hasta los 16 años

The Spanish students have not to miss a minute of their education during quarantine, so  RTVE, which is the Spanish public television and the Ministry of Education and FP (Professional Training) of the Government of Spain, have launched an internet platform to be able to follow the classes.

Every day the subjects of the school stages are taught, since in Spain, education is compulsory until the age of 16.


Die spanischen Studenten müssen während der Quarantäne keine Minute ihrer Ausbildung verpassen, deshalb hat RTVE, das spanische öffentliche Fernsehen und das Ministerium für Bildung und FP (Professional Training) der spanischen Regierung, eine Internetplattform gestartet, um dies zu können Folgen Sie den Klassen.

Jeden Tag werden die Fächer der Schulstufen unterrichtet, da in Spanien der Unterricht bis zum Alter von 16 Jahren obligatorisch ist.

Les étudiants espagnols ne doivent pas manquer une minute de leur éducation pendant la quarantaine, donc RTVE, qui est la télévision publique espagnole et le ministère de l'Éducation et de la FP (formation professionnelle) du gouvernement espagnol, a lancé une plate-forme Internet pour pouvoir suivez les cours.

Chaque jour, les matières des stades scolaires sont enseignées, car en Espagne, l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.


يجب ألا يفوت الطلاب الأسبان دقيقة من تعليمهم أثناء الحجر الصحي ، لذلك أطلقت RTVE ، وهي التلفزيون العام الإسباني ووزارة التربية والتعليم و FP (التدريب المهني) من حكومة إسبانيا ، منصة على الإنترنت لتكون قادرة على اتبع الفصول.

يتم تدريس مواد المراحل الدراسية كل يوم ، حيث أن التعليم في إسبانيا إلزامي حتى سن 16.

Gli studenti spagnoli non devono perdere un minuto della loro istruzione durante la quarantena, quindi RTVE, che è la televisione pubblica spagnola e il Ministero della Pubblica Istruzione e FP (formazione professionale) del governo della Spagna, hanno lanciato una piattaforma Internet per poter segui le lezioni.

Ogni giorno vengono insegnate le materie delle fasi scolastiche, poiché in Spagna l'educazione è obbligatoria fino all'età di 16 anni.

Ní chaithfidh mic léinn na Spáinne nóiméad dá gcuid oideachais a chailleadh le linn coraintín, agus mar sin tá ardán idirlín seolta ag RTVE, arb é teilifís phoiblí na Spáinne é agus Aireacht Oideachais agus FP (Oiliúint Ghairmiúil) Rialtas na Spáinne le go mbeidh siad in ann lean na ranganna.

Gach lá múintear ábhair na gcéimeanna scoile, ós rud é sa Spáinn, tá oideachas éigeantach go dtí 16 bliana d’aois.

Испанските студенти не трябва да пропуснат нито една минута от образованието си по време на карантина, така че RTVE, която е испанската обществена телевизия и Министерството на образованието и FP (професионално обучение) на правителството на Испания, са пуснали интернет платформа, за да могат да следвайте класовете.

Всеки ден се преподават предметите от училищните етапи, тъй като в Испания образованието е задължително до 16-годишна възраст.

Španski studenti ne moraju propustiti minutu svog obrazovanja tokom karantene, pa su RTVE, koja je španska javna televizija i Ministarstvo obrazovanja i FP (stručno usavršavanje) vlade Španije, pokrenuli internet platformu kako bi mogli pratite časove.

Svakodnevno se podučavaju predmeti u školskim fazama, jer u Španiji je školovanje obavezno do 16. godine.


İspanyol öğrenciler karantina sırasında eğitimlerinin bir dakikasını kaçırmak zorunda kalmazlar, bu nedenle İspanyol kamu televizyonu ve İspanya Hükümeti Eğitim Bakanlığı ve FP (Mesleki Eğitim) RTVE, aşağıdakileri yapabilmek için bir internet platformu başlattı: dersleri takip edin.

Her gün okul aşamalarının konuları öğretilir, çünkü İspanya'da eğitim 16 yaşına kadar zorunludur.

ესპანელმა სტუდენტებმა არ უნდა გამოტოვონ სწავლის ერთი წუთი საკარანტინო პერიოდში, ამიტომ RTVE, რომელიც არის ესპანეთის საზოგადოებრივი ტელევიზია და ესპანეთის მთავრობის განათლებისა და FP (პროფესიული მომზადების) სამინისტრო, წამოიწყეს ინტერნეტ პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც შეძლებენ მიჰყევით კლასებს.

ყოველდღე სწავლობენ სასკოლო საფეხურის საგნებს, რადგან ესპანეთში განათლება სავალდებულოა 16 წლის ასაკამდე.

Španělští studenti nesmí během karantény minout minutu svého vzdělání, takže RTVE, což je španělská veřejnoprávní televize a ministerstvo školství a FP (španělská vláda), zavedly internetovou platformu, aby mohly následujte třídy.


Každý den se vyučují předměty školních stupňů, protože ve Španělsku je vzdělání povinné až do věku 16 let.


Educlan | Herramienta educativa durante el cierre preventivo de los colegios


Aprendemos en casa 6 a 8 - Vídeos y juegos de Clan TV - RTVE.es

Aprendemos en casa 8 a 10 - Vídeos y juegos de Clan TV - RTVE.es

Aprendemos en casa 10 a 12 - Vídeos y juegos de Clan TV - RTVE.es

Aprendemos en casa - RTVE.es

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

¿Y si estuvieramos en un país en guerra?

En época de pandemias, la preocupación por nuestra salud, y la de los familiares, especialmente, si son mayores, es absolutamente lógica. 

Sin embargo, hay partes del mundo a las que se lesjunta todas las desgracias, como es el caso de Yemen, donde hay una guerra inmisericorde desde hace cinco años, que ha supuesto la llegada de la hambruna y la amenaza del coronavirus.

Si prestamos atención a nuestra propia situación, por suerte tenemos un sistema sanitario que funciona, aunque haya saturación, podemos pasar una cuarentena más o menos confortable, con comida, agua caliente, internet y entretenimiento. 

Espero que esta comparación nos haga salir del egoísmo y reflexionemos.

In times of pandemics, concern for our health, and that of family members, especially if they are older, is absolutely logical. 

However, there are parts of the world to which all misfortunes are attached, such as the case of Yemen, where there has been a merciless war for five years, which has led to the arrival of famine and the threat of the coronavirus.

If we pay attention to our own situation, luckily we have a sanitary system that works, even if there is saturation, we can spend a more or less comfortable quarantine, with food, hot water, internet and entertainment.

I hope that this comparison will bring us out of selfishness and reflect.

In Zeiten von Pandemien ist die Sorge um unsere Gesundheit und die der Familienmitglieder, insbesondere wenn sie älter sind, absolut logisch.

Es gibt jedoch Teile der Welt, mit denen alle Unglücksfälle verbunden sind, wie im Fall des Jemen, wo es seit fünf Jahren einen gnadenlosen Krieg gibt, der zur Hungersnot und zur Bedrohung durch das Coronavirus geführt hat.

Wenn wir auf unsere eigene Situation achten, haben wir glücklicherweise ein funktionierendes Sanitärsystem, auch wenn es gesättigt ist. Wir können eine mehr oder weniger komfortable Quarantäne mit Essen, heißem Wasser, Internet und Unterhaltung verbringen.

Ich hoffe, dass dieser Vergleich uns aus Selbstsucht herausholen und reflektieren wird.

En période de pandémie, le souci de notre santé et de celle des membres de la famille, surtout s'ils sont plus âgés, est absolument logique.

Cependant, il y a des régions du monde auxquelles tous les malheurs sont attachés, comme le cas du Yémen, où il y a eu une guerre sans merci depuis cinq ans, qui a conduit à l'arrivée de la famine et à la menace du coronavirus.

Si nous prêtons attention à notre propre situation, heureusement, nous avons un système sanitaire qui fonctionne, même s'il y a saturation, nous pouvons passer une quarantaine plus ou moins confortable, avec de la nourriture, de l'eau chaude, Internet et des divertissements.

J'espère que cette comparaison nous sortira de l'égoïsme et de la réflexion.


في أوقات الأوبئة ، يكون الاهتمام بصحتنا وصحة أفراد الأسرة ، خاصةً إذا كانوا أكبر سناً ، منطقيًا تمامًا.

ومع ذلك ، هناك أجزاء من العالم ترتبط بها جميع المصائب ، مثل حالة اليمن ، حيث كانت هناك حرب لا ترحم منذ خمس سنوات ، والتي أدت إلى وصول المجاعة وخطر الفيروس التاجي.

إذا انتبهنا إلى وضعنا ، لحسن الحظ لدينا نظام صحي يعمل ، حتى إذا كان هناك تشبع ، يمكننا قضاء حجر صحي مريح تقريبًا ، مع الطعام والماء الساخن والإنترنت والترفيه.

آمل أن تخرجنا هذه المقارنة من الأنانية والتفكير.

In tempi di pandemie, la preoccupazione per la nostra salute e quella dei membri della famiglia, specialmente se sono più anziani, è assolutamente logica.

Tuttavia, ci sono parti del mondo a cui sono collegate tutte le sventure, come il caso dello Yemen, dove c'è stata una guerra spietata per cinque anni, che ha portato all'arrivo della carestia e alla minaccia del coronavirus.

Se prestiamo attenzione alla nostra situazione, fortunatamente abbiamo un sistema sanitario che funziona, anche se c'è saturazione, possiamo spendere una quarantena più o meno confortevole, con cibo, acqua calda, internet e intrattenimento.

Spero che questo confronto ci porti dall'egoismo e dalla riflessione.

A pandémiák idején abszolút logikus az egészségünk és a családtagjaink aggodalma, különösen, ha idősebbek.

Vannak azonban a világ olyan részei, amelyekhez minden baj kapcsolódik, mint például a jemen, ahol öt éve könyörtelen háború zajlik, ami éhség érkezéséhez és a koronavírus fenyegetéséhez vezetett.

Ha figyelembe vesszük a saját helyzetünket, szerencsére van olyan egészségügyi rendszerünk, amely működik, még akkor is, ha telítettség van, többé-kevésbé kényelmes karantént tölthetünk ételek, forró víz, internet és szórakoztatás mellett.

Remélem, hogy ez az összehasonlítás kihoz minket az önzőségből és tükrözi.

Pandemian aikoina huolenpito terveydestämme ja perheenjäsenistämme, etenkin jos he ovat vanhempia, ovat ehdottoman loogisia.

On kuitenkin joitain osia maailmaa, joihin kaikki onnettomuudet liittyvät, kuten Jemenissä, jossa viiden vuoden ajan on ollut armotonta sotaa, joka on johtanut nälänhädän saapumiseen ja koronaviruksen uhkaan.

Jos kiinnitämme huomiota omaan tilanteeseemme, onneksi meillä on terveysjärjestelmä, joka toimii, vaikka olisikin kylläisyyttä, voimme viettää enemmän tai vähemmän mukavan karanteenin ruuan, kuuman veden, internetin ja viihteen kanssa.

Toivon, että tämä vertailu tuo meidät irti itsekkyydestä ja pohtii.

Yemen: donde el desinfectante y los respiradores son un lujo inalcanzable para luchar contra el coronavirus | Internacional

Coronavirus outbreak will overwhelm Yemen’s health system: WHO

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

jueves, 26 de marzo de 2020

Expresa tus emociones

¿Cuántas veces te han dicho "no llores", "no hace falta que te pongas así", o te ponen caras de molestia cuando expresas las emociones? 

En momentos de crisis es recomendable dejar que las personas suelten su tristeza, así como el resto de las emociones. No les mandes a callar. Mañana te puede tocar a tí

A mí me ha servido escribir. Por eso abrí mis redes sociales, que me permiten tener la mente ocupada y concentrarme.

How many times have you been told "don't cry", "you don't need to be like this", or do you get annoyed when you express your emotions?

In times of crisis it is advisable to let people release their sadness, as well as the rest of the emotions. Don't tell them to shut up. Tomorrow it may touch you

Writing has helped me. That is why I opened my social networks, which allow me to keep my mind busy and concentrate.

Wie oft wurde dir gesagt "weine nicht", "du musst nicht so sein" oder ärgerst du dich, wenn du deine Gefühle ausdrückst?

In Krisenzeiten ist es ratsam, die Menschen ihre Traurigkeit und den Rest der Emotionen loslassen zu lassen. Sag ihnen nicht, sie sollen den Mund halten. Morgen kann es dich berühren

Das Schreiben hat mir geholfen. Deshalb habe ich meine sozialen Netzwerke geöffnet, die es mir ermöglichen, meine Gedanken zu beschäftigen und mich zu konzentrieren.

Combien de fois vous a-t-on dit "ne pleure pas", "tu n'as pas besoin d'être comme ça", ou t'énerves-tu quand tu exprimes tes émotions?

En temps de crise, il est conseillé de laisser les gens libérer leur tristesse, ainsi que le reste des émotions. Ne leur dites pas de se taire. Demain ça peut te toucher

L'écriture m'a aidé. C'est pourquoi j'ai ouvert mes réseaux sociaux, ce qui me permet de garder mon esprit occupé et de me concentrer.


كم مرة قيل لك "لا تبكي" ، "لست بحاجة إلى أن تكون هكذا" ، أو تتضايق عندما تعبر عن مشاعرك؟

في أوقات الأزمات ، يُنصح بالسماح للناس بإطلاق حزنهم ، بالإضافة إلى بقية المشاعر. لا تخبرهم أن يصمتوا. غدا قد يلمسك

لقد ساعدتني الكتابة. هذا هو السبب في أنني فتحت شبكاتي الاجتماعية ، مما يسمح لي بإبقاء ذهني مشغولًا والتركيز.


Quante volte ti è stato detto "non piangere", "non devi essere così" o ti arrabbi quando esprimi le tue emozioni?

In tempi di crisi è consigliabile lasciare che le persone liberino la loro tristezza, così come il resto delle emozioni. Non dire loro di stare zitti. Domani potrebbe toccarti

La scrittura mi ha aiutato. Ecco perché ho aperto i miei social network, che mi permettono di tenere la mente occupata e concentrata.

Cé mhéad uair a dúradh leat "ná caoin", "ní gá duit a bheith mar seo", nó an gcuireann tú fearg ort nuair a chuireann tú do chuid mothúchán in iúl?

In amanna géarchéime moltar ligean do dhaoine a mbrón a scaoileadh, chomh maith leis an gcuid eile de na mothúcháin. Ná habair leo dúnadh suas. Amárach féadfaidh sé teagmháil a dhéanamh leat

Chabhraigh an scríbhneoireacht liom. Sin é an fáth gur oscail mé mo líonraí sóisialta, a ligeann dom m’intinn a choinneáil gnóthach agus díriú.

Quantas vezes lhe disseram "não chore", "você não precisa ser assim" ou fica irritado quando expressa suas emoções?

Em tempos de crise, é aconselhável deixar as pessoas liberarem sua tristeza, assim como o resto das emoções. Não diga para eles calarem a boca. Amanhã pode tocar em você

Escrever me ajudou. Por isso, abri minhas redes sociais, o que me permite manter a mente ocupada e me concentrar.

Hoe vaak is je verteld "huil niet", "je hoeft niet zo te zijn", of word je geïrriteerd als je je emoties uitdrukt?

In tijden van crisis is het raadzaam om mensen zowel hun verdriet als de rest van de emoties los te laten. Zeg niet dat ze hun mond moeten houden. Morgen raakt het je misschien

Schrijven heeft me geholpen. Daarom heb ik mijn sociale netwerken geopend, waardoor ik mijn geest bezig en geconcentreerd kan houden.


'El monstruo de colores' explica a los niños a reconocer sus emociones ante el coronavirus

How to manage stress and anxiety during coronavirus crisis - oregonlive.com

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

lunes, 23 de marzo de 2020

Cuando aparece un delito de odio...


Coronavirus y xenofobia. Yo ya he escuchados comentarios aquí. ¿Y tú?

Coronavirus and xenophobia. I have already heard comments here. And you?

Coronavirus und Fremdenfeindlichkeit. Ich habe hier bereits Kommentare gehört. Und du?

Coronavirus et xénophobie. J'ai déjà entendu des commentaires ici. Et tu?

الفيروس التاجي وكراهية الأجانب. لقد سمعت بالفعل تعليقات هنا. وأنت أيضا؟

冠状病毒和仇外心理。 我已经在这里听到评论了。 你呢?

Coronavirus e xenofobia. Ho già sentito commenti qui. E tu?

Koronavirus ja muukalaisviha. Olen jo kuullut kommentteja täällä. Ja sinä?

Koronavírus és idegengyűlölet. Már hallottam itt észrevételeket. És te?


euronews (en español) - YouTube

AJ+ - YouTube

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

El coronavirus no discrimina

Es indignante. El coronavirus no discrimina ni nacionalidades, edad, etnias, religiones o clases sociales... ¿Piensa acaso el gobierno húngaro que lo traen las personas refugiadas?

It is outrageous. The coronavirus does not discriminate against nationalities, age, ethnic groups, religions or social classes ... Does the Hungarian government think that it is brought by refugees?

Es ist empörend. Das Coronavirus diskriminiert nicht Nationalitäten, Alter, ethnische Gruppen, Religionen oder soziale Schichten ... Ist die ungarische Regierung der Ansicht, dass es von Flüchtlingen gebracht wird ?

C'est scandaleux. Le coronavirus ne discrimine pas les nationalités, l'âge, les groupes ethniques, les religions ou les classes sociales ... Le gouvernement hongrois pense-t-il qu'il est apporté par des réfugiés?

إنه أمر شائن. لا يميز الفيروس التاجي ضد القوميات أو العمر أو الجماعات العرقية أو الأديان أو الطبقات الاجتماعية ... هل تعتقد الحكومة المجرية أن اللاجئين جلبوها؟

Tá sé scanrúil. Ní dhéanann an coronavirus idirdhealú i gcoinne náisiúntachtaí, aois, grúpaí eitneacha, reiligiúin nó aicmí sóisialta ... An gceapann rialtas na hUngáire go dtugann dídeanaithe é?

Ez felháborító. A koronavírus nem tesz megkülönböztetést nemzetiségek, kor, etnikai csoportok, vallások vagy társadalmi osztályok ellen ... Gondolja-e a magyar kormány, hogy menekültek hoztak?

Het is schandalig. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten, leeftijd, etnische groepen, religies of sociale klassen ... Denkt de Hongaarse regering dat het door vluchtelingen wordt gebracht?


Hungría aprovecha el coronavirus para suspender el derecho de asilo | Euronews

Coronavirus: Hungary suspends admission of asylum seekers - InfoMigrants

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

domingo, 22 de marzo de 2020

La cooperación sí es posible

Parece que el horrible coronavirus ha hecho algo imposible: que las autoriades israelíes y palestinas cooperen juntas en la lucha contra la pandemia. Ojalá sirva para que no haya más crisis.

It seems that the horrible coronavirus has done something impossible: that the Israeli and Palestinian authorities cooperate together in the fight against the pandemic. Hopefully it serves so that there are no more crises.

Es scheint, dass das schreckliche Coronavirus etwas Unmögliches getan hat: dass die israelischen und palästinensischen Behörden im Kampf gegen die Pandemie zusammenarbeiten. Hoffentlich dient es dazu, dass es keine Krisen mehr gibt.

Il semble que l'horrible coronavirus ait fait quelque chose d'impossible: que les autorités israéliennes et palestiniennes coopèrent ensemble dans la lutte contre la pandémie. J'espère que cela servira à éviter les crises.

يبدو أن الفيروس التاجي الرهيب فعل شيئًا مستحيلًا: تعاون السلطات الإسرائيلية والفلسطينية معًا في مكافحة الوباء. نأمل أن تكون مفيدة حتى لا تكون هناك أزمات أخرى.

נראה כי וירוס הנגיף הנורא עשה משהו בלתי אפשרי: שהרשויות הישראליות והפלסטיניות משתפות פעולה יחד במאבק נגד המגיפה. אני מקווה שזה משרת כך שלא יהיו יותר משברים.

Dealraíonn sé go bhfuil rud éigin dodhéanta déanta ag an coronavirus uafásach: go gcomhoibríonn údaráis Iosrael agus na Palaistíne le chéile sa troid i gcoinne na paindéime. Tá súil agam go bhfreastalóidh sé ionas nach mbeidh géarchéimeanna ann níos mó.

Mae'n ymddangos bod y coronafirws erchyll wedi gwneud rhywbeth amhosibl: bod awdurdodau Israel a Phalestina yn cydweithredu gyda'i gilydd yn y frwydr yn erbyn y pandemig. Gobeithio ei fod yn gwasanaethu fel nad oes mwy o argyfyngau.


La cooperación contra la pandemia favorece el acercamiento entre israelíes y palestinos | Internacional | EL PAÍS

How coronavirus outbreak has boosted Palestinian-Israeli cooperation

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural