miércoles, 29 de octubre de 2014

Nadie está libre de los prejuicios (II)

Este experimento es parecido al anterior, pero esta vez, la acción ocurre en Australia.

This experiment is similar the previous one, but this time the action takes place in Australia.

Dieses Experiment ist wie die vorherige, aber dieses Mal die Handlung spielt in Australien.

Cette expérience est similaire à ci-dessus, mais cette fois l'action se déroule en Australie. 

هذه التجربة هي مشابهة لأعلاه، ولكن هذه المرة العمل يجري في أستراليا. 

Questo esperimento è simile al precedente, ma questa volta l'azione si svolge in Australia. 

Αυτό το πείραμα είναι παρόμοιο με το παραπάνω, αλλά αυτή τη φορά η δράση λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία. 

ניסוי זה דומה למעל, אבל הפעם העלילה מתרחשת באוסטרליה. 

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Nadie está libre de prejuicios (I)Este vídeo, un experimento social realizado en Canadá, muestra cómo estamos expuestos a cualquier tipo de prejuicios.

This video, a social experiment conducted in Canada, shows how we are exposed to any type of prejudice.

Dieses Video ist ein soziales Experiment in Kanada. Es zeigt  , wie wir auf jede Art von Vorurteilen ausgesetzt sind. 

Cette vidéo, une expérience sociale menée au Canada, montre comment nous sommes exposés à tout type de préjudice. 

هذا الفيديو، والتجربة الاجتماعية التي أجريت في كندا يبين كيف نتعرض إلى أي نوع من التحيز. 

Questo video, un esperimento sociale condotto in Canada mostra come siamo esposti a qualsiasi tipo di pregiudizio. 

Αυτό το βίντεο, ένα κοινωνικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά δείχνει πως είμαστε εκτεθειμένοι σε κάθε είδους προκατάληψη. 

Tämä video, sosiaalinen kokeilu toteutettiin Kanadassa osoittaa, miten olemme alttiina tahansa ennakkoluuloja. 

Þetta vídeó, félagslegt tilraun gerð í Kanada sýnir hvernig við erum að verða við hverskonar fordóma. 
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Animación
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTE:

domingo, 26 de octubre de 2014

¿Racismo y Ébola?

Estos artículos demuestran cómo el pánico y la ignorancia son capaces de provocar la histeria a la menor oportunidad. En casos como este, debemos mantener la calma y dejar trabajar a los profesionales y no discriminar a las personas sólo por proceder de África.

These articles show how panic and ignorance can provoke hysteria at the slightest opportunity. In cases like this, we must remain calm and let the professionals work and not discriminate against people just because they come from Africa.

Diese Artikel zeigen, wie Unwissenheit kann Panik und Hysterie bei der geringsten Gelegenheit zu provozieren. In Fällen wie diesem, müssen wir ruhig bleiben und lassen die Arbeit und Professionals gegen Menschen, nur weil sie aus Afrika kommen nicht zu diskriminieren.

Ces articles montrent comment la panique et l'ignorance sont capables de provoquer l'hystérie à la moindre occasion. Dans de tels cas, il faut rester calme et laisser les professionnels travailler et pas de discrimination contre les personnes simplement parce qu'ils viennent d'Afrique

وتبين هذه المقالات كيف الذعر والجهل قادرة على التسبب في هستيريا في أدنى فرصة. في مثل هذه الحالات، يجب علينا التزام الهدوء وترك المهنيين العمل وعدم التمييز ضد الناس لمجرد أنهم يأتون من أفريقيا. 

Mae'r erthyglau hyn yn dangos sut y panig ac anwybodaeth yn gallu achosi hysteria ar y cyfle lleiaf. Mewn achosion fel hyn, mae'n rhaid i ni aros yn dawel ac yn gadael i'r gweithwyr proffesiynol yn gweithio ac nid yw gwahaniaethu yn erbyn pobl dim ond oherwydd eu bod yn dod o Affrica. 

Questi articoli mostrano come il panico e l'ignoranza sono in grado di provocare isteria alla minima occasione. In casi come questo, dobbiamo mantenere la calma e lasciare che i professionisti lavorano e non discriminano le persone solo perché provengono dall'Africa. 

Léiríonn na hairteagail conas scaoll agus aineolas a chuirfeadh hysteria ag an deis slightest. I gcásanna mar seo, ní mór dúinn a fanacht socair agus lig an lucht gairme ag obair agus nach bhfuil idirdhealú i gcoinne daoine ach mar a thagann siad as an Afraic. 

Τα άρθρα αυτά δείχνουν πως ο πανικός και η άγνοια είναι ικανή να προκαλέσει υστερία με την παραμικρή ευκαιρία. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να αφήσει τους επαγγελματίες εργάζονται και δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος των ατόμων μόνο και μόνο επειδή προέρχονται από την Αφρική. Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

jueves, 23 de octubre de 2014

Precioso vídeo denunciaPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

http://www.huffingtonpost.de/2014/10/23/krieg-nahe-osten-schwestern_n_6032762.html?ncid=fcbklnkushpmg00000071

FUENTE:
https://www.youtube.com/channel/UCe7INGgFCz9thpm_TPpQlRQ
www.huffingtonpost.de

Increíble, pero cierto

Es posible que no me crean, pero en la ciudad de Melilla, España, existe una valla de seis metros que, supuestamente, impide a los migrantes entrar en España e intentar tener una vida mejor. Lo que nadie puede imaginar es que, mientras unos se juegan la vida, otros juegan al golf...muy cerca unos de otros.

It is possible that you do not believe me, but in the city of Melilla, Spain, there is a six meters-fence that supposedly prevents migrants come into Spain and try to have a better life. What you can imagine is , while some risk their lives, others play golf ... very close to each other.

Sie können mir nicht glauben, aber in der Stadt Melilla, Spanien, gibt es ein Sechs-Meter-Zaun, der angeblich verhindert, dass Migranten in Spanien und versuchen, ein besseres Leben zu haben. Was niemand sich vorstellen kann ist, dass, während einige riskieren ihr Leben, andere Golf ... sehr nah an einander zu spielen. 

Vous ne pouvez pas me croire, mais dans la ville de Melilla, en Espagne, il ya une clôture de six mètres qui empêche soi-disant migrants en Espagne et essayer d'avoir une vie meilleure. Ce que personne ne peut imaginer, c'est que, tandis que d'autres risquent leur vie, d'autres jouent au golf ... très proches les uns des autres. 

لا تستطيع صدقوني، ولكن في مدينة مليلية، أسبانيا، هناك السياج ستة أمتار من المفترض أن يمنع المهاجرين في أسبانيا ومحاولة الحصول على حياة أفضل. ما لا يمكن لأحد أن يتصور أن في حين أن البعض يخاطرون بحياتهم، والبعض الآخر يلعب لعبة غولف ... قريبة جدا من بعضها البعض. 

Ní féidir leat creidim dom, ach i gcathair na Melilla, An Spáinn, tá fál sé mhéadar a chuireann cosc ​​ar supposedly imirceach isteach Spáinn agus iarracht a dhéanamh a bheith acu le saol níos fearr. Cad is féidir aon duine a shamhlú go bhfuil, cé go bhfuil roinnt riosca a saol, spraoi daoine eile gailf ... an-ghar dá chéile. 

Non mi crediate, ma nella città di Melilla, Spagna, c'è un recinto di sei metri che impedisce presumibilmente migranti in Spagna e cercare di avere una vita migliore. Ciò che nessuno può immaginare è che, mentre alcuni rischiano la vita, altri giocano a golf ... molto vicini l'uno all'altro. 

Μπορεί να μην με πιστεύουν, αλλά στην πόλη της Μελίγια, η Ισπανία, υπάρχει ένα φράχτη ύψους έξι μέτρων, που εμποδίζει δήθεν οι μετανάστες στην Ισπανία και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Αυτό που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί κανείς είναι ότι, ενώ ορισμένοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους, άλλοι παίζουν γκολφ ... πολύ κοντά ο ένας στον άλλο.Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

miércoles, 22 de octubre de 2014

LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD NO PRESCRIBENEste tipo de crímenes no pueden prescribir. Deben ser investigados y castigados

This kind of crimes can not prescribe. They must be investigated and punished

Diese Art von Verbrechen können nicht verschreiben. Sie müssen bestraft und untersucht werden

Ce genre de crimes ne peut pas prescrire. Ils doivent être punis et étudié 

هذا النوع من الجرائم لا يمكن أن يصف. ويجب أن يعاقب والتحقيق مع 

Questo tipo di crimini non può prescrivere. Essi devono essere puniti e indagato 

סוג זה של עבירות לא יכול לקבוע. הם חייבים להיענש ונחקרו 

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:domingo, 19 de octubre de 2014

Acabando con los mitos

Hay que acabar con todos los tópicos sobre los migrantes y que hacen mucho daño

We must kill all the clichés about migrants and do much harm

Sie haben,  alle Klischees über Migranten zu enden, weil sie  viel Schaden machen

Nous devons tuer tous les clichés sur les migrants et faire beaucoup de mal 

لديك لقتل كل الكليشيهات حول المهاجرين وتفعل الكثير من الضرر 

Meg kell ölni a kliséket bevándorlók és nem sok kárt 

Вие трябва да убие всички клишета за мигрантите и да направя много вреда


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Vida en los CIE's (II)


Así es la vida en el interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España

This is life inside the Internment for Foreigners Centres in Spain

Das ist das Leben innerhalb der Internierung Zentren für Ausländer in Spanien

C'est la vie dans les centres d'internement pour étrangers en Espagne 

هذه هي الحياة داخل مراكز الاعتقال للأجانب في إسبانيا 

Τέτοια είναι η ζωή στο εσωτερικό των Κέντρων Αλλοδαπών στην Ισπανία 

O'r fath yw bywyd ar y tu mewn i'r canolfannau ar gyfer Estroniaid yn Sbaen 

Così è la vita all'interno dei Centri per stranieri in Spagna 

Is é sin an saol ar an taobh istigh de na hIonaid d'Eachtrannaigh sa Spáinn 


http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/03/los-cie-son-realidades-paralelas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Internamiento_de_Extranjeros

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:
www.elpais.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

martes, 14 de octubre de 2014

NO A MOS MAIORUM
Quiero denunciar públicamente la campaña de redadas contra migrantes llamada "MOS MAIORUM".

I want to publicly denounce the campaign of raids against migrants called "MOS MAIORUM".

Ich möchte öffentlich verurteilen die Kampagne von Razzien gegen MigrantInnen als "MOS MAIORUM". 

Je tiens à dénoncer publiquement la campagne de raids contre les migrants dits "MOS MAIORUM".

أريد للتنديد علنا حملة المداهمات ضد المهاجرين تسمى "MOS MAIORUM". 


Voglio denunciare pubblicamente la campagna di raid contro i migranti chiamati "MOS MAIORUM"

Θέλω να καταγγείλω δημόσια την εκστρατεία των επιδρομών εναντίον των μεταναστών που ονομάζεται "MOS MAIORUM".

Haluan julkisesti tuomita kampanjan ratsioita vastaan ​​maahanmuuttajia kutsutaan "MOS MAIORUM". 

Azt akarom, hogy nyilvánosan ítélje el a kampány a rajtaütés ellen bevándorlók úgynevezett "MOS MAIORUM". 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

domingo, 12 de octubre de 2014

La escolarización es un derecho humano sagrado
Precioso artículo sobre el derecho de los niños a una educación gratuita, sea cual sea su nacionalidad, credo, étnia o identidad sexual

Nice article about the right of children to free education, whatever their nationality, creed, ethnicity or sexual identity

Schöner Artikel über das Recht der Kinder auf freie Bildung, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder der sexuellen Identität 

Bel article sur le droit des enfants à une éducation gratuite, quelle que soit leur nationalité, de religion, d'ethnie ou l'identité sexuelle 

لطيف المادة على حق الطفل في التعليم المجاني، بغض النظر عن الجنسية أو العقيدة أو العرق أو الهوية الجنسية 

Хорошая статья на права детей на бесплатное образование, независимо от их национальности, вероисповедания, этнической принадлежности или сексуальной идентичности 

Airteagal Nice maidir le ceart leanaí ar an oideachas saor in aisce, is cuma cén náisiúntacht atá acu, beag beann ar chreideamh, eitneachas nó féiniúlacht ghnéasach 

مفت تعلیم کے لئے بچوں کا حق، جو کچھ بھی ان کی قومیت، مذہب، نسلی یا جنسی شناخت پر اچھا مضمون ہے 

مقاله زیبا در سمت راست از کودکان به آموزش و پرورش رایگان، هر آنچه ملیت، عقیده، قومیت و یا هویت جنسی Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

¡Felicidades, Malala!

Desde mi blog quiero felicitar a Malala Yousafzai por su Premio Nobel de la Paz 2014. Gracias a ella, muchas niñas tendrán más esperanza.

In my blog I want to congratulate Malala Yousafzai for his Nobel Peace Prize 2014 Thanks to her, many girls have more hope.

In meinem Blog möchte ich Malala Yousafzai für seine Friedensnobelpreis 2014 Dank ihr zu gratulieren,  haben viele Mädchen mehr Hoffnung. 

Dans mon blog, je tiens à féliciter Malala Yousafzai pour son prix Nobel de la paix 2014 Merci à elle, beaucoup de filles ont plus d'espoir.

في بلدي بلوق أريد أن أهنئ Malala يوسفزاي لجائزة نوبل للسلام 2014 بفضل لها، العديد من الفتيات الحصول على مزيد من الأمل. 

اپنے بلاگ میں میں نے اس سے اس کے نوبل امن انعام 2014 کے لئے شکریہ ملالہ یوسف زئی کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، بہت سے لڑکیوں کو زیادہ امید نہیں ہے. 


در وبلاگ من من می خواهم به Malala یوسف زی تبریک می گویم برای او جایزه صلح نوبل 2014 با تشکر از او، بسیاری از دختران امید است. 

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en animación Sociocultural

FUENTE:
Naciones Unidas
https://www.youtube.com/channel/UC5O114-PQNYkurlTg6hekZw

Otra perspectiva de los hechos

Es mejor conocer una realidad desde diferentes perspectivas. Eso es lo que ha hecho Sayed Kashua, uno de los mejores escritores israelíes

It is better to know a reality from different perspectives. That's what Sayed Kashua , one of the best Israeli writers, has done 

Es ist besser, eine Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven kennen. Das ist, was Sayed Kashua, einer der besten israelischen Schriftsteller, getan haben

Il est préférable de connaître une réalité à partir de différents points de vue. C'est ce qui a fait Sayed Kashua, l'un des meilleurs écrivains israéliens 

فمن الأفضل أن نعرف حقيقة واقعة من وجهات نظر مختلفة. وهذا ما جعل سيد كشوا، واحدة من أفضل الكتاب الإسرائيلية 

עדיף לדעת את המציאות מזוויות שונות. זה מה שהפך את סייד קשוע, אחד הסופרים הישראליים הטובים ביותר

यह अलग अलग दृष्टिकोण से एक वास्तविकता पता करने के लिए बेहतर है. यही सैयद Kashua, सबसे अच्छा इजरायल लेखकों में से एक बना दिया है क्या 

Tá sé níos fearr a fhios ag a thabhairt i gcrích ó pheirspictíochtaí éagsúla. Sin an méid atá déanta Sayed Kashua, ar cheann de na scríbhneoirí is fearr Iosraelach 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
www.elpais.com

lunes, 6 de octubre de 2014

La vida en un CIE


Esta es la vida de aquellos migrantes que vivieron en un Centro de Internamiento de Extranjeros.

This is the life of those migrants who lived in a Center for Foreigners.

Dies ist das Leben der Migranten, die in einem Zentrum für Ausländer lebten.

C'est la vie de ces migrants qui vivaient dans un centre pour étrangers. 

هذه هي حياة أولئك المهاجرين الذين يعيشون في مركز للأجانب. 

Is é seo an saol de na n-imirceach a bhí ina gcónaí i Ionad le haghaidh Ghallaibh. 

Questa è la vita di quei migranti che vivevano in un Centro per Stranieri. 

Αυτή είναι η ζωή αυτών των μεταναστών που ζούσαν σε ένα Κέντρο Αλλοδαπών. 

这是那些移民谁住在中心的外国人的生命。Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Entevista a Enhamed Enhamed

Después de ver esta entrevista, dejarás de decir "no puedo" y, sobretodo, aprenderás a cerrar puertas para que se abran ventanas.

After watching this interview, you will stop saying "I can not" and, above all, learn to close doors and open windows.

Nachdem ich dieses Interview, werden Sie aufhören zu sagen: "Ich kann nicht", und vor allem lernen,  Türen zu schlossen und Fenster zu schließen.

Après avoir vu cette interview, vous arrêtez de dire "je ne peux pas» et, surtout, apprendre à fermer les portes et les fenêtres ouvertes. 

بعد مشاهدة هذه المقابلة، سوف تتوقف عن قول "لا أستطيع" وفوق كل شيء، وتعلم لإغلاق الأبواب والنوافذ مفتوحة. 

Tar éis breathnú ar agallamh seo, beidh tú stop ag rá "ní féidir liom" agus, thar aon rud eile, a fhoghlaim chun doirse a dhúnadh d'fhuinneoga a oscailt. 

Depois de assistir Esta entrevista, você vai parar de dizer "eu não posso" e, acima de tudo, aprender a fechar portas e janelas abertas. 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación SocioculturalFUENTE:


sábado, 4 de octubre de 2014

HIKIKOMORI


¿Qué puede estar pasándole a un joven para que, un día, decida meterse en su habitación y no tener contacto con nadie, ni siquiera con sus padres?

What can be happening to a young man who decides to get into his/her room and not have contact with anyone, not even his/her parents?

Was kann geschehen, um einem jungen Mann, der in seinem / ihrem Zimmer erkunden wollen, und nicht alle verfügbaren Kontakt mit niemandem, auch nicht seine / ihre Eltern?

Que peut-on passe à un jeune homme qui décide d'entrer dans son / sa chambre et ne pas avoir de contact disponible avec personne, pas même ses / ses parents? 

ما يمكن أن يحدث لشاب الذين يقررون الدخول في له / لها غرفة وليس لديها أي الاتصال المتاحة مع أي شخص، ولا حتى له / والديها؟ 

彼の部屋に入ると、誰と接触し、なくてもあなたの両親を持っていないことを決定した若い男に起こって何ができますか? 

Cad is féidir a bheith ag tarlú le fear óg a chinneann a fháil isteach ina seomra agus nach bhfuil i dteagmháil le duine ar bith, ní fiú do thuismitheoirí? 

Что может быть происходит с молодым человеком, который решает, чтобы попасть в свою комнату и не имеют контакта с любым, даже ваши родители?

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

Expulsiones de migrantes "Made in USA"

El número de migrantes expulsados de Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Este hecho, en un país fundado por migrantes, no es más que marketing político

The number of migrants expelled from the United States has increased significantly. This fact, in a country founded by immigrants, is nothing more than political marketing

Die Zahl der Migranten aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen hat deutlich zugenommen. Diese Tatsache, in einem Land von Einwanderern gegründet wurde, ist nichts anderes als politisches Marketing 

Le nombre de migrants expulsés des États-Unis a considérablement augmenté. Ce fait, dans un pays fondé par des immigrants, n'est rien de plus que le marketing politique 

ازداد عدد المهاجرين الذين طردوا من الولايات المتحدة إلى حد كبير. هذا الواقع، في بلد أسسه المهاجرون، ليس أكثر من التسويق السياسي 

Il numero di migranti espulsi dagli Stati Uniti è aumentato significativamente. Questo fatto, in un paese fondato da immigrati, non è altro che marketing politico 

Ο αριθμός των μεταναστών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί σημαντικά. Το γεγονός αυτό, σε μια χώρα που ιδρύθηκε από μετανάστες, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πολιτικό μάρκετινγκ 

A migránsok száma kizárták az Egyesült Államokban jelentősen nőtt. Ez a tény, hogy egy olyan országban alapított bevándorlók, nem más, mint politikai marketing Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Pero no pararán

Ayer fue el primer aniversario de la tragedia de Lampedusa, Italia, en la que 360 inmigrantes perdieron la vida . El Mediterráneo se ha convertido en una gran tumba.

Yesterday it was first anniversary of the tragedy of Lampedusa, Italy, where 360 immigrants lost their lives. The Mediterranean has become a grave.

Gestern war es ersten Jahrestag der Tragödie von Lampedusa, Italien, wo 360 Einwanderer ihr Leben verloren. Das Mittelmeer hat zum Grab werden.

Hier, c'était le premier anniversaire de la tragédie de Lampedusa, en Italie, qui a tué 360 immigrants. La Méditerranée est devenue une tombe. 

كان أمس الذكرى الأولى لمأساة لامبيدوزا، إيطاليا، الذي أسفر عن مقتل 360 من المهاجرين. أصبح البحر المتوسط ​​مقبرة. 

Ieri è stato il primo anniversario della tragedia di Lampedusa, l'Italia, che ha ucciso 360 immigrati. Il Mediterraneo è diventato una tomba. 

Tegnap volt az első évfordulója a tragédia Lampedusa, Olaszország, amely megölt 360 bevándorló. A Földközi-tenger lett a sír. 

Χθες ήταν η πρώτη επέτειος της τραγωδίας της Λαμπεντούσα, στην Ιταλία, στις οποίες σκοτώθηκαν 360 μετανάστες. Η Μεσόγειος έχει γίνει τάφος. 
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Los niños, primeros damnificados

Esta es la terrible situación de los niños (y sus familias) después de que el gobierno filipino destruyera su medio de vida: unos hornos de carbón

This is the terrible situation of children (and their families) after the Philippine government destroyed their livelihood: coal ovens

Das ist die Not der Kinder (und ihre Familien), nachdem die philippinische Regierung ihren Lebensunterhalt zerstört: Kohle-Öfen 

C'est le sort des enfants (et leurs familles) après que le gouvernement des Philippines a détruit leurs moyens de subsistance: les fours à charbon

 هذه هي محنة الأطفال (وأسرهم) بعد ان دمرت الحكومة الفلبينية معيشتهم: أفران الفحم 

Kini mao ang kahimtang sa mga anak (ug sa ilang mga pamilya) human ang kagamhanan sa Pilipinas ang ilang mga livelihood: coal hurnohan 

Ito ang kalagayan ng bata (at sa kanilang mga pamilya) pagkatapos ng pamahalaan ang Philippine sisirain ang kanilang kabuhayan: karbon oven 

Is é seo an staid na leanaí (agus a dteaghlaigh) tar éis scrios an rialtas Philippine dá slí bheatha: Oighinn guail 

Mae hyn yn y sefyllfa plant (a'u teuluoedd) ar ôl y llywodraeth Philippine dinistrio eu bywoliaeth: ffyrnau glo 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE: