domingo, 23 de febrero de 2014

Vida de un migrante (XIII)

Este es el día a día de los migrantes que malviven en Ceuta, España.This is the daily life of migrants who barely survive in Ceuta, Spain. Das ist der Alltag von Migranten, die kaum in Ceuta, Spanien überleben. C'est la vie quotidienne des migrants qui survivent à peine à Ceuta, Espagne. هذه هي الحياة اليومية للمهاجرين الذين يعيشون بالكاد في سبتة، إسبانيا. Αυτή είναι η καθημερινή ζωή των μεταναστών που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν σε Ceuta, Ισπανία. Ez a mindennapi életben a migránsok alig túlélni Ceuta, SpanyolországDit is het dagelijks leven van migranten die nauwelijks overleven in Ceuta, Spanje. Questa è la vita quotidiana dei migranti che a malapena sopravvivono a Ceuta, in Spagna. Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

sábado, 22 de febrero de 2014

La realidad migratoria

Maravilloso programa sobre inmigración. Gracias el reportaje, tendremos mucha información sobre el fenómeno migratorio.

Wonderful programme on immigration. With the report, we will get a lot of information about migration.

Wunderbare Sendung über Zuwanderung. Mit dem Bericht haben wir viele Informationen über die Migration.

Merveilleux programme sur l'immigration. Avec ce rapport, nous avons beaucoup d'informations sur la migration.

برنامج رائع على الهجرة. مع التقرير، لدينا الكثير من المعلومات حول الهجرة.

Meraviglioso programma in materia di immigrazione. Con la relazione, abbiamo molte informazioni sulla migrazione. 

Θαυμάσιο πρόγραμμα για τη μετανάστευση. Με την έκθεση, έχουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση. 

Iyanu eto lori Iṣilọ. Pẹlu awọn iroyin, a Elo alaye lori ijira. 

Mpango wa ajabu juu ya uhamiaji. Pamoja na ripoti hiyo, sisi habari nyingi juu ya uhamiaji.

移民精彩的节目。该报告中,我们对移民的信息。 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

viernes, 21 de febrero de 2014

Por fin, aquí está lo que pasó ese día

La Guardia Civil española ha difundido los vídeos sobre lo acontecido en la frontera de Ceuta y Marruecos.

The Spanish Civil Guard has published the videos of what happened on the border between Ceuta and Morocco.

Die spanische Guardia Civil hat die Videos von dem, was an der Grenze zwischen Marokko und Ceuta passiert veröffentlicht.

La Garde civile espagnole a publié la vidéo de ce qui s'est passé à la frontière entre Ceuta et le Maroc. 

أصدرت الحرس المدني الإسباني الفيديو ما حدث على الحدود بين سبتة والمغرب. 

Η ισπανική Πολιτοφυλακή έχει κυκλοφορήσει το βίντεο για το τι συνέβη στα σύνορα μεταξύ της Θέουτα και του Μαρόκου. 


La Guardia Civil spagnola ha rilasciato il video di quanto accaduto al confine tra Ceuta e il Marocco. Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Más música solidaria


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
http://www.youtube.com/user/Mvtoctraintolerancia?feature=watch

sábado, 15 de febrero de 2014

CAMPAÑA "NO HATE"Este vídeo corresponde a la aportación de la ONG de Euskadi "Afric'Forum" a la campaña "No Hate". This video corresponds to the contribution of NGOs from Euskadi "Afric'Forum" to "No Hate" campaign. Dieses Video entspricht der Beitrag der NGOs Euskadi "Afric'Forum" auf "No Hate"-Kampagne. Cette vidéo correspond à la contribution des ONG Euskadi "Afric'Forum" à "No Hate" campagne.  هذا الفيديو يتوافق مع مساهمة المنظمات غير الحكومية أوسكادي "Afric'Forum" إلى "لا الكراهية" حملة. Αυτό το βίντεο αντιστοιχεί στη συμβολή των ΜΚΟ Euskadi "Afric'Forum" σε "No Hate" εκστρατεία.  Questo video corrisponde al contributo delle ONG Euskadi "Afric'Forum" a "No Hate" campagna. Ez a videó felel meg a hozzájárulást a civil szervezetek Euskadi "Afric'Forum", hogy "No Hate" kampány.  Deze video komt overeen met de bijdrage van de NGO's Euskadi "Afric'Forum" naar "No Hate" campagne. 

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

viernes, 14 de febrero de 2014

No hay dos sin tres

Mientras la Guardia Civil sigue negando que disparasen o los entregaran a Marruecos, a los migrantes  que llegaron a Ceuta, el pasado jueves, las imágenes demuestran que mintieron.

While the Civil Guard still denies shot or surrender to Morocco the migrants who arrived in Ceuta, last Thursday, the images show that  The Civil Guard lied.

Während die Guardia Civil bestreitet noch immer erschossen oder nach Marokko geliefert, Migranten, die in Ceuta, letzten Donnerstag angekommen, die Bilder zu zeigen, dass die Guardia Civil gelogen.

Bien que la Garde civile nie toujours avoir abattu ou livrés au Maroc, les migrants qui sont arrivés à Ceuta, jeudi dernier, les images montrent que menti.

في حين أن الحرس المدني لا تزال تنفي الحصول على اطلاق النار أو تسليمها إلى المغرب، والمهاجرين الذين وصلوا في سبتة، يوم الخميس الماضي، وتظهر الصور التي كذب. 

Mentre la Guardia Civil nega ancora ottenere girato o consegnati al Marocco, migranti arrivati ​​a Ceuta, Giovedi scorso, le immagini mostrano che ha mentito. 

Míg a polgárőrség továbbra is tagadja, lőnek vagy szállított Marokkó, migránsok érkezett Ceuta, múlt csütörtökön, a képek azt mutatják, hogy hazudott. 

Vaikka Civil Guard kiistää edelleen ammutaan tai toimitetaan Marokkoon , maahanmuuttajat, jotka saapuivat Ceutan , viime torstaina ,kuvat osoittavat , että valehteli .

В то время как Гражданская гвардия до сих пор отрицает попадания выстрела или доставлены в Марокко, мигранты, прибывшие в Сеута, в прошлый четверг, изображения показывают, что солгал.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

viernes, 7 de febrero de 2014

¿Quieren más?

Jueves 8 de febrero. Ceuta, en la frontera de la playa de El Tarajal, que separa España de marruecos. Un grupo de inmigrantes subsaharianos se dividen en dos. Unos saltarán la valla, otros cruzarán a nado. Estos últimos, ante la mirada impasible de la Guardia civil española, lo logran..pero 14 inmigrantes se ahogan...¿Y ahora qué?

Thursday 8 February. Ceuta, on the border of El Tarajal Beach, which separates Spain from Morocco. A group of African immigrants are divided into two. Some jump the fence, other cross swimming,who, under the impassive gaze of the Spanish Civil Guard, they succeed .. but 14 immigrants drown ... And now what? 

Donnerstag, 8. Februar statt. Ceuta, an der Grenze von Tamarisken Beach, die Spanien von Marokko trennt. Eine Gruppe von afrikanischen Einwanderern in zwei Teile geteilt. Einige springen über den Zaun, andere schwimmen. Die Letztere, unter dem Blick teilnahmslos der spanischen Guardia Civil, gelingt es ihnen .. aber 14 Migranten ertrinken ... was nun?

Jeudi 8 Février . Ceuta , sur la frontière de Tamaris Plage , qui sépare l'Espagne du Maroc . Un groupe d'immigrants africains sont divisés en deux . Certains sautent la clôture , d'autres la natation . Ce dernier , sous le regard impassible de la Garde civile espagnole , ils réussissent .. mais 14 immigrés se noyer ... et maintenant?

الخميس 8 فبراير شباط. سبتة ، على الحدود بين الطرفاء بيتش، الذي يفصل اسبانيا من المغرب . وتنقسم مجموعة من المهاجرين الأفارقة إلى قسمين . بعض القفز من السياج ، والبعض الآخر السباحة . هذا الأخير، تحت أنظار ثيابهم من الحرس المدني الإسباني ، فإنها تنجح .. ولكن 14 المهاجرين يغرق ... والآن ماذا ؟

Четверг 8 февраль. Сеута , на границе El Tarajal Бич, дие отделяет Испанию из Марокко . Группа африканских иммигрантов делятся на две части. Некоторые прыгать через забор , другой крест плавание. Последних , под бесстрастным взглядом испанской гражданской гвардии , Они преуспевают .. но 14 иммигранты утонуть ... И что теперь?

Giovedi 8 febbraio. Ceuta, sul confine di Spiaggia El Tarajal , che separa la Spagna dal Marocco. Un gruppo di immigrati africani sono divisi in due. Alcuni saltare la recinzione, altri di nuoto. Quest'ultimo, sotto lo sguardo impassibile della Guardia Civil spagnola, che riescono .. ma 14 immigrati annegano ... e adesso?


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

jueves, 6 de febrero de 2014

Vida de un migrante (XII)


El ministro del Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz, ha admitido que los inmigrantes que saltan la valla de Melilla, son expulsados del país. Esto es ilegal, ya que éstos deben , según la Ley de Extranjería, ser llevados a comisaría y luego al Centro de internamiento de Extranjeros hasta que se aclare su situación.

The Home Minister of the Government of Spain, Jorge Fernandez Diaz, has admitted that immigrants jumping the fence of Melilla, are deported. This is illegal, because immigrants should, according to the Immigration Act, be brought to the police station and then to the Foreigners Detention Center until the situation is clarified.

Die Innenminister der Regierung von Spanien, Jorge Fernandez Diaz, hat zugegeben, dass Einwanderer Sprung über den Zaun von Melilla werden deportiert. Das ist illegal, weil sollte Einwanderer, nach dem Zuwanderungsgesetz, auf die Polizeiwache an dem Ausländergefängnis gebracht und dann, bis die Situation geklärt ist

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Espagne , Jorge Fernandez Diaz , a admis que les immigrants de sauter la clôture de Melilla , sont déportés . Cette pratique est illégale , Parce que les immigrants devraient, selon la Loi sur l'immigration , être amené au poste de police, puis à l' étrangers centre de détention jusqu'à ce que la situation soit clarifiée .

وزير الداخلية من حكومة إسبانيا، خورخي فرنانديز دياز، وقد اعترف أن المهاجرين القفز سياج مليلية، يتم ترحيلهم. هذا غير قانوني، ويجب أن المهاجرين، وفقا لقانون الهجرة، أن يقدموا إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى مركز الاحتجاز للأجانب حتى يتم توضيح الحالة. 

Министр внутренних дел правительства Испании Хорхе Фернандес Диас, признался, что иммигранты прыжки забор Мелилья, депортируют. Это незаконно, и что иммигранты должны, в соответствии с Законом об иммиграции, довести до полицейского участка, а затем в иностранцев центр заключения, пока ситуация не проясняется.

Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης της Ισπανίας, Jorge Fernandez Diaz, έχει παραδεχθεί ότι οι μετανάστες πηδώντας το φράχτη της Μελίγια, απελαύνονται. Αυτό είναι παράνομο, και ότι οι μετανάστες πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο περί μετανάστευσης, πρέπει να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. 

שר הפנים של ממשלת ספרד, חורחה פרננדז דיאז, הודה כי מהגרים לקפוץ הגדר של מלייה, מגורשים. זה לא חוקי, ושעולים צריכים, על פי חוק ההגירה, שהובאו לתחנת המשטרה ולאחר מכן לבית מעצר זרים עד שהמצב יובהר.

وزیر کشور دولت اسپانیا، خورخه فرناندز دیاز، اذعان کرده است که مهاجران پریدن از حصار از ملیلیه، تبعید. این غیر قانونی است، و این که مهاجران باید، با توجه به قانون مهاجرت، به ایستگاه پلیس به ارمغان آورد و پس از آن به اتباع خارجی بازداشت مرکز تا زمانی که وضعیت روشن شده است. 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Quo usque...?

Si ustedes pensaron  que poniendo barreras, el flujo migratorio se pararía, ustedes estaban muy equivocados. La desesperanza no entiende de vallas ni muros, aunque pierdan sus vidas

If you thought putting barriers would stop the migration flow, you were wrong. Despair knows no fences or walls, even if they lose their lives .

Wenn Sie dachten, indem Barrieren würde die Migrationsströme zu stoppen, Sie waren falsch. Verzweiflung kennt keine Zäune oder Mauern, auch wenn sie ihr Leben verlieren.

Si vous pensiez que les obstacles mettant seraient arrêter le flux de migration, vous aviez tort. Désespoir ne connaît pas de barrières ou des murs, même s'ils perdent leur vie. 

إذا كنت تعتقد أن وضع الحواجز وقف تدفق الهجرة، كنت مخطئا. اليأس لا يعرف الأسوار أو الجدران، حتى لو كانوا يفقدون حياتهم 

Αν νομίζατε ότι βάζοντας εμπόδια θα σταματήσει τη ροή της μετανάστευσης, θα ήταν λάθος. Η απελπισία δεν γνωρίζει φράχτες ή τοίχους, ακόμη και αν χάνουν τη ζωή τους

Se pensavate che le barriere mettendo avrebbero fermare il flusso migratorio , hai sbagliato . La disperazione non conosce recinzioni o muri , anche se perdono la vita

Если вы думали, положить барьеры бы остановить поток миграции , вы были неправы . Отчаяние не знает заборы или стены , даже если они теряют свою жизнь

Jekk int ħsibt ostakli tqegħid twaqqaf il- fluss ta 'migrazzjoni , inti kienu żbaljati . Disprament tagħrafx ċnut jew ħitan , anke jekk jitilfu ħajjithom


Ef þú hélst að setja hindranir myndu stöðva fólksflutninga flæði , þú varst rangur . Örvænta veit engin girðingar eða veggjum , jafnvel þótt þeir missa líf sitt

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391678431_535759.html

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
FUENTE:
www.elpais.com

miércoles, 5 de febrero de 2014

En fin, pilarín

Gerard Batten, miembro del Parlamento Europeo y del UKIP, ese partido racista británico, ha pedido que los musulmanes firmen un manifiesto denunciando algunos pasajes del Corán

Gerard Batten, MEP and UKIP member, the British racist party, has called for Muslims to sign a manifesto denouncing some passages of the Koran.

Gerard Batten, MdEP und Mitglied der britische rassistische Partei UKIP, für die Muslimen aufgefordert hat, ein Manifest zur Kündigung einige Passagen des Korans zu unterzeichnen

Gerard Batten, député européen et membre de l'UKIP, parti raciste britannique, a appelé les musulmans à signer un manifeste dénonçant certains passages du Coran. 

جيرارد باتن، الهندسة الكهربائية والميكانيكية وحزب الاستقلال، وحزب عنصري بريطاني، ودعا للمسلمين لتوقيع بيان يندد بعض المقاطع من القرآن الكريم 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

sábado, 1 de febrero de 2014

Experiencia migrante

Cuando un africano se enfrenta al racismo. When an African faces racism. Wenn ein Afrikaner mit Rassismus konfrontiert. Quand un africain est confronté le racisme .عندما تواجه أفريقيا العنصرية .
Όταν μια αφρικανική αντιμετωπίζει το ρατσισμό. 当非洲面临的种族主义 .Amikor egy afrikai szembesül a rasszizmus. Kun Afrikkalainen kasvot rasismia.


http://www.thisisafrica.me/opinion/detail/20161/the-horrific-everyday-racist-treatment-of-africans-abroad

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
www.thisisafrica.me

Vida de un migrante (XI)

Preciosa exposición de fotos sobre migración del fotógrafo Domingo Venero. Muestra claramente cómo ellos viven su experiencia. Su sufrimiento.

Beautiful photo exhibition of  the photographer Domingo  Venero about migration. It shows clearly how they  live this experience. Their suffering.

Schöne Foto-Ausstellung des Fotografen  Domingo Venero über Zuwanderung. Es zeigt deutlich, wie sie ihre Erfahrungen  leben. Sein Leiden. 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE: